Ми в соціальних мережах

Facebook

Дружні сайти

Банер

Пластовий Портал - твоя віртуальна домівка

Банер

Банер

БанерНаша кнопка
ПРО ЗАРЕВО PDF Друк e-mail
Написав Віктор Генералюк   
Понеділок, 21 лютого 2011, 17:02

ПРО ЗАРЕВО

Так, ще з 1923 року зустрічаються згадки про окремі осередки «Зарева», не оформлені в єдину структуру.

 

І лише 28-29 тра­вня 1949 року на Конгресі Української Націо­налістичної молоді в Мюнхені постало єди­не і цілісне Об'єднання Українських Студент­ських Товариств «Зарево».

10-12 червня 1994 року на Установчому З'їзді в Пущі-Водиці Об'єднання Студіюючої Молоді «Зарево» відновило свою діяльність в Україні саме під такою автентичною на­звою. Багато було питань, чому саме «Зарево», були нарікання, що це російське сло­во, але цю назву свого часу вибрала україн­ська молодіжна еліта, яка, я сподіваюсь, добре знала українську мову і ми, шануючи наших славних попередників, відновили об'єднання саме під такою назвою.

Щодо досягнень у минулому, то вони величезні, але краще, ніж у попе­редніх статтях професора Аркадія Жуковсь­кого і Голови ОУН Миколи Плав'юка, про них не сказати.

Роботу в рамках «Зарева» можна умов­но поділити на роботу Проводу і осередків. Звичайно, найбільше акцій проходить в осе­редках, Провід, здебільшого, координує роботу, хоча і сам проводить заходи. Величезного значення має підтри­мка і розвиток контактів на міжнародному рівні, зокрема з білоруськими, французькими, польськими молодіжними організаціями. Деякі члени «Зарева» брали участь в рамках різних освітніх програм у навчанні в Канаді, Угорщині, Польщі, Ірландії, США.

Наші координати:

Україна, 01010, м Київ, вул. Івана Мазепи, 6, к.6.

тел\факс: (044) 288-5024, e-mail: zarevo@euro26.org.ua

р/р: № 26008000340001 в Київській філії АТ “Укрінбанк”,

МФО 300250.

Дата реєстрації: 27.03.1997 року, рішення №841.

Голова ”Зарева” - Віктор Генералюк, магістр державного управління, аспірант Національної Академії державного управління при Президентові України.

Почесні члени ОСМ «Зарево»:

· Марко Антонович, перший голова проводу “Зарева”, у минулому Президент Української Вільної Академії Наук.

· Аркадій Жуковський, другий голова проводу “Зарева”, Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Західній Європі.

· Микола Плав`юк, член президії “Зарева”, Президент Української Народної Республіки в екзилі, Голова Проводу ОУН та фундації ім. О.Ольжича.

ОСМ “Зарево” є засновником Всеукраїнського молодіжного журналу “Смолоскипи”, організовує таборівки, вишколи, конференції, школи молодого політика, співпрацює з молодіжними організаціями України, Польщі, Білорусі, Латвії, Франції, Словаччини, фундаціями ім. О.Ольжича та Європейської інтеграції (м. Гданськ), державними органами України.

С Т А Т У Т

Об`єднання Студіюючої Молоді “ Зарево”

1. Загальні положення

1.1. Об`єднання Студіюючої Молоді “Зарево” (далі у тексті - Об`єднання) є добровільною Всеукраїнською молодіжною громадською організацією.

1.2. Об`єднання здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту.

1.3. Об`єднання створено і діє з ініціативи студентів України, при підтримці Організації Українських Націоналістів.

1.4. Об`єднання здійснює свою діяльність самостійно, а також співпрацює з іншими організаціями, діяльність яких не суперечить засадам Об`єднання.

1.5. Об`єднання є юридичною особою з моменту державної реєстрації у Міністерстві Юстиції України, має відокремлене майно, самостійний баланс, банківські рахунки, печатку, штампи, титульні бланки, власну символіку, зразки яких затверджуються Проводом Об`єднання та реєструються у встановленому законом порядку.

1.6. Повна назва Об`єднання українською мовою: Об`єднання Студіюючої Молоді “Зарево”; скорочена назва: “Зарево”.

1.7. Місцеперебування центральних керівних органів Об`єднання: м. Київ, вул. Січневого повстання, 6.

2. Мета та завдання Об`єднання.

2.1. Метою діяльності Об`єднання є:

- консолідація сил українського студентства на засадах українського державницького націоналізму *;

- сприяння підвищенню фахового та світоглядного рівня молоді для подальшої її активної професійної та громадської діяльності;

- задоволення та захист соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів;

- всебічне сприяння ініціативам українських студентів, реалізація їх ідей, які спрямовані на розвиток і зміцнення Української держави та становлення громадянського суспільства, розвиток української освіти.

2.2. Завданням Об`єднання є поширення ідей українського націоналізму, підтримка національних традицій та загальнолюдських цінностей, сприяння залученню національно свідомої молоді України до активної участі в процесі розвитку національної, демократичної, правової української держави.

2.3. З метою виконання своїх статутних завдань, Об`єднання в порядку, встановленому чинним законодавством,:

- бере участь у громадсько-політичній діяльності;

- представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;

- вносить пропозиції та заяви до органів влади та управління;

- надає на громадських засадах консультативну та матеріальну допомогу студентам;

- організовує конгреси, конференції та зустрічі молоді;

- може бути колективним членом інших громадських організацій та вступати у виборчі коаліції;

- бере участь на договірних засадах у роботі міжнародних організацій, у формуванні та реалізації молодіжних програм;

- самостійно вступає в договірні відносини як з українськими, так й з іноземними юридичними особами та громадянами;

- засновує засоби масової інформації та видає свій друкований орган, який поширюється безкоштовно;

- здійснює іншу діяльність відповідно до статутної мети та завдань Об`єднання, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

*-- патріотизм, націоналізм, спрямований на зміцнення та розвиток Української Соборної демократичної правової держави.

3. Члени Об`єднання, їх права та обов`язки.

3.1. Членство в Об`єднанні може бути індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Об`єднання можуть стати особи віком від 14 до 28 років, які студіюють, беруть участь у діяльності Об`єднання та визнають положення цього Статуту. Припинення студій не призводить до припинення членства в Об`єднанні.

Особи старшого віку можуть бути членами Об`єднання за умовами, якщо їх кількість в Об`єднанні не перевищує третини загальної кількості членів.

У складі виборних органів Об`єднання кількість осіб старшого віку не може перевищувати третини членів виборних органів.

3.3. Заява про вступ до Об`єднання подається до Зборів міського (обласного) осередку Об`єднання, або до Проводу Об`єднання.

3.4. Рішення про прийом у члени Об`єднання приймається Зборами міського (обласного) осередку або Проводом об`єднання і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість його членів.

3.5. Членство в Об`єднанні не виключає членства в інших організаціях, діяльність яких не суперечить засадам Об`єднання.

3.6. Почесне членство надається особам, що мають особливі заслуги перед студентським рухом. Питання про надання особі почесного членства вирішується З`їздом Об`єднання. Почесні члени мають такі ж права, як і дійсні члени Об`єднання.

3.7. Члени Об`єднання мають право:

- вільно брати участь у всіх видах діяльності Об`єднання;

- обирати та бути обраним до складу керівних органів Об`єднання;

- користуватися всіма формами допомоги Об`єднання;

- вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку;

- добровільно вийти зі складу Об`єднання, попередньо повідомивши про це Голову міського (обласного) осередку.

3.8. Члени Об`єднання зобов`язані:

- дотримуватись положень цього Статуту та сприяти єдності Об`єднання;

- поважати права та законні інтереси інших членів Об`єднання;

- брати активну участь у роботі одного з первинних осередків Об`єднання згідно зі своїми здібностями та бажанням;

- своєю діяльністю поширювати ідеї Об`єднання, залучати інших до роботи;

- сумлінно виконувати доручену їм справу;

- сплачувати членські внески. Розміри та порядок сплати членських внесків визначається Проводом Об`єднання.

3.9. Членство в Об`єднанні припиняється:

- при добровільному виході з Об`єднання на підставі поданої письмової заяви до Зборів міського (обласного) осередку або Проводу Об`єднання ;

- у випадку виключення з Об`єднання за рішенням зборів міського (обласного) осередку або Проводу Об`єднання у разі порушення Статуту, діями, що завдають шкоди Об`єднанню або підривають його авторитет;

- у випадку ліквідації Об`єднання;

4. Організаційна структура Об`єднання.

4.1. Основою Об`єднання є місцеві осередки, які діють на підставі своїх статутів, прийнятих їх керівними органами, затверджених Проводом Об`єднання, та об`єднуються у міські, районні, обласні та Автономної Республіки Крим відповідно до адміністративно-територіального поділу України.

Осередки можуть бути юридичними особами після їх реєстрації в установленому порядку. Ті осередки, які не є юридичними особами, зобов`язані легалізувати свою діяльність шляхом повідомлення в установленому порядку.

4.2. Місцеві осередки створюються за наявності не менше як трьох членів Об`єднання.

4.3. Вищим керівним органом Об`єднання є З`їзд.

4.4. З`їзд Об`єднання скликається не рідше одного разу на два роки Проводом Об`єднання.

4.5. Норма представництва на З`їзді визначається Проводом Об`єднання. Осередки мають рівне представництво на З`їзді.

4.6. Порядок делегування на З`їзд визначається Проводом Об`єднання.

4.7. Позачерговий З`їзд скликається на вимогу не менше як 2/3 обласних та Київського та Севастопольського міських осередків, Контрольно-ревізійної комісії або з ініціативи Проводу Об`єднання.

З`їзд є правомочним в разі присутності на ньому не менше 2/3 обраних делегатів.

4.8. З`їзд Об`єднання:

- приймає Статут та програму Об`єднання, вносить до них зміни та доповнення для представлення та наступного затвердження в органах влади;

- обирає Голову Об`єднання та за його поданням затверджує Провід Об`єднання, кількісний склад якого не перевищує 7 осіб;

 

- реалізовує права власності на майно та кошти Об`єднання;

- обирає Голову та членів Контрольно-ревізійної комісії;

- заслуховує звіти Голови Об`єднання, Голови Контрольно-ревізійної комісії, дає оцінку їхній діяльності;

- визначає найважливіші питання діяльності Об`єднання;

- розглядає будь-які інші питання стосовно діяльності Об`єднання;

- приймає рішення про припинення діяльності Об`єднання.

4.9. Рішення приймається простою більшістю голосів за умови присутності не менше як двох третин обраних на нього делегатів з правом вирішального голосу. Форма голосування визначається З`їздом.

4.10. Керівним органом Об`єднання між з`їздами є Провід Об`єднання.

4.11. В компетенцію Проводу входить:

- прийняття рішення про скликання З`їзду та Ради Об`єднання;

- прийняття ухвал щодо реалізації рішень З`їзду та Ради Об`єднання;

- організація поточної діяльності Об`єднання;

- затвердження зразків печатки, символіки, атрибутики Об`єднання;

- прийняття звернень та заяв від імені Об`єднання;

- організація фінансово-господарчої діяльності Об`єднання;

- затвердження штатного розкладу Об`єднання.

- прийняття та виключення членів Об`єднання;

- прийняття рішень про створення та припинення діяльності осередків, затвердження їх статутів;

- затвердження складу Ради Об`єднання;

- здійснення господарського управління майном та коштами Об`єднання.

4.12. Засідання Проводу проводяться, як правило, не менше одного разу на квартал. Рішення Проводу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на засіданні. Засідання правомочне за умови присутності більшості членів Проводу.

4.13. Голова Об`єднання очолює Провід і керує його діяльністю.

Голова Об`єднання:

- представляє Об`єднання у відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, а також у міжнародних зв`язках;

- вносить подання З`їзду Об`єднання щодо складу Проводу;

- скликає засідання Проводу;

- підписує та візує рішення Проводу;

- вступає у переговори, укладає та підписує угоди від імені Об`єднання, які підлягають затвердженню Проводом, а в особливо важливих випадках З`їздом Об`єднання;

- має право першого підпису на фінансових документах Об`єднання.

- формує апарат (секретаріат, фінансово-господарчий відділ, та ін.) в межах граничної чисельності штату і асигнувань, передбачених на цю мету, приймає та звільняє працівників апарату;

- відкриває рахунки в банках.

4.14. Для координації діяльності та врахування думок обласних осередків Об`єднання Проводом може скликається раз на шість місяців Рада Об`єднання. До складу Ради входять члени Проводу, голови обласних осередків або уповноважені ними особи. Головує на засіданнях Ради Голова Об`єднання. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх, та правомочним, коли є присутні не менше половини членів Ради Об`єднання.

4.15. Контрольно-ревізійна комісія у складі трьох чоловік контролює фінансово-господарську діяльність Об`єднання, обирається на З`їзді і підзвітна лише йому.

Діє згідно з положенням, прийнятим Проводом Об`єднанням.

4.16. Скарбник (головний бухгалтер) Об`єднання підпорядковується Голові Об`єднання, веде облік коштів та майна Об`єднання, є безпосереднім виконавцем кошторису Об`єднання, користується правом другого підпису на всіх грошових документах Об`єднання.

5. Майно та кошти Об`єднання.

5.1. Об`єднання може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Кошти Об`єднання складаються з:

- вступних та членських внесків;

- надходжень від видавничої, господарської та іншої комерційної діяльності підприємств, установ, організацій, створених Об`єднанням відповідно до чинного законодавства України;

- добродійних надходжень від фізичних та юридичних осіб;

- надходжень з грантів, на проекти, у т.ч. міжнародні та фінансовані з державного бюджету та приватними спонсорами.

5.3. Для забезпечення своєї діяльності Об`єднання може мати у власності і орендувати будинки, споруди, обладнання та інше майно відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Об`єднання має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

5.5. Об`єднання і створені ним установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової інспекції та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

6. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту Об`єднання та припинення його діяльності.

6.1. Рішення про зміни та доповнення до Статуту Об`єднання приймаються З`їздом Об`єднання. Для реєстрації та інших відносин з органами державної влади Проводу надається право внесення змін та доповнень до Статуту з подальшим їх затвердженням З`їздом.

6.2. Припинення діяльності Об`єднання здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації.

6.3. Реорганізація Об`єднання здійснюється за рішенням З`їзду, якщо за нього проголосувало 3/4 делегатів, присутніх на З`їзді.

Ліквідація Об`єднання здійснюється за рішенням З`їзду, якщо за нього проголосувало 3/4 делегатів, присутніх на З`їзді, або за рішенням суду.

6.4. У разі ліквідації Об`єднання майно та кошти не можуть розподілятись між членами Об`єднання і використовуватися на благодійницькі цілі або на виконання статутних завдань, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

 

/spanspan style= lang=MsoNormal

Останнє оновлення на Понеділок, 20 лютого 2012, 20:26
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Галерея

Опитування

Яку Країну ви хотіли б відвідати?
 

Опитування

Де б Ви хотіли навчатися у ВНЗ:
 

Опитування

Яку військову базу Ви хотіли б відвідати:
 
© 2010 Об'єднання студіюючої молоді "Зарево", Powered by Joomla! and designed by SiteGround Joomla Templates & vito
text/csspill; ?